Etický kodex

Compliance

Do programu je začleněn také etický kodex, který bereme jako normu pro dodržování obecně uznávaných etických zásad a jejich uplatňování v souladu s dodržováním firemních hodnot a firemní podnikatelské kultury.

Jaké desatero etických zásad v naší společnosti ctíme?

  1. Odpovědný výkon podnikatelské činnosti s cílem zajištění trvale udržitelného růstu Společnosti v souladu s právními předpisy.
  2. Důraz na etické zásady, úcta k obchodním zvyklostem a dobrým mravům.
  3. Efektivní a ekonomický provoz Společnosti při současném šetření zdrojů.
  4. Ochrana životního prostředí při veškerých činnostech Společnosti.
  5. Transparentnost a pravidelná preventivní kontrola veškerých postupů a procesů Společnosti.
  6. Ochrana informací, zejména osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
  7. Otevřené a čestné jednání se zákazníky, dodavateli, obchodními partnery a třetími osobami.
  8. Důsledné potírání korupčního jednání.
  9. Nulová tolerance vůči trestné činnosti.
  10. Účinný systém oznamování a eliminace rozporů s Etickým kodexem (Etická linka).


Etický kodex PŘEČÍST

Informace pro oznamovatele PŘEČÍST


Osoba odpovědná za dodržování Compliance programu:
Mgr. Jana Hasníková - Compliance Manager

###message